raamatupidamine väikeettevõttele

Bilanss näidis

Bilanss näitab ettevõtte majanduslikku seisu olemasoleval hetkel. Kirjeldatakse ettevõtte varasid, kohustisi ja omakapitali. Nendest täpsemalt allpool. Üldiselt koostatakse bilanss ühe majandusaasta kohta, kuid seda võib teha ka tihedamini.

Aktiva ja passiva

Bilanss koosneb kahest poolest, mis peavad omavahel võrduma.

Ühel poolel on aktiva, mis kajastab ettevõtte varasid. Siia alla käivad kõik ettevõttele kuuluvad asjad, mis on rahaliselt hinnatavad. Ettevõtte varad jagunevad kaheks: käibe- ja põhivarad.

  • käibevarad on kõige likviidsemad (neid saab kiiresti rahaks teha) – nt. raha, varud.
  • põhivaradel on pikem eluiga. Jaguneb:

Põhivarad

  1. Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse
  2. Finantsinvesteeringud
  3. Nõuded ja ettemaksed
  4. Kinnisvarainvesteeringud
  5. Materiaalsed põhivarad
  6. Bioloogilised varad
  7. Immateriaalsed põhivarad

Teisel poolel on aga passiva, mis koosneb firma kohustistest ja omakapitalist. Kohustised on finantsilised vahendid, mis tuleb teatud aja jooksul tagasi maksta.

Lühiajalistes kohustistes on võlad ja ettemaksed. Need sisaldavad tavaliselt töötasu-, maksude- ja hankijate võlga ja ostjate ettemakseid. Tavaliselt jagatakse laenud lühiajalisteks ja pikaajalisteks. Pikaajalised laenud on pikemad kui aruandeaasta.

Omakapital on firma omanike vara. Äriühingu omakapitali moodustavad omanike investeeritud kapital ehk osakapital (vähemalt 2500 eurot), kasutamata kasumi jääk ja reservkapital. Omanikel on võimalus kasum ettevõttest välja saada dividendide näol, kui on tasutud omakapital ja omakapital vastab Eesti Vabariigi äriseadustikust sätestatud äriühingute omakapitali miinimumnõuetele.

Väikefirma bilanss näidis.

VARAD
Käibevarad
Raha2000,00
Nõuded ja ettemaksed1500,00
Varud3062,00
Kokku käibevarad6562,00
Põhivarad
Materiaalsed põhivarad5000,00
Kokku põhivarad5000,00
Kokku varad11562,00
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised500,00
Võlad ja ettemaksed1200,00
Kokku lühiajalised kohustised1700,00
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised2000,00
Kokku pikaajalised laenukohustised2000,00
Kokku kohustised3700,00
Omakapital
Osakapital nimiväärtuses2500,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)3041,00
Aruandeaasta kasum (kahjum)2321,00
Kokku omakapital7862,00
Kokku kohustised ja omakapital11562,00

Bilansi kirjete täpsemad selgitused siit.

Siin on Riigiteataja poolt valmistatud bilansi skeem allatõmbamiseks ja kasutamiseks. Selles näidises on bilansis kõik olemasolevad kirjed (ülevaltoodud näites on tegemist väikefirmaga ja paljud kirjed pole vajalikud, nagu nt. kirje tütarettevõtte aktsiate ja osade kohta.)

Nagu alati, kui vajate usaldusväärset abikätt oma firma asjades, kirjutage meile ja räägime täpsemalt.