Maksumäärad 2024

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
 • Üldine käibemaksumäär 22% (varasemalt 20%).
  • 9% käibemaksumääraga maksustatav käive (näiteks raamatud ja õppekirjandus ning majutus või majutus koos hommikusöögiga).
  • 5% käibemaksumääraga maksustatav käive (ajakirjandusväljaanded).
  • 0% käibemaksumääraga maksustatav käive-kaubad.
  • 0% käibemaksumääraga maksustatav käive-teenused.
  • Maksuvaba käive.
 • Maksuvaba tulu summa sõltub inimese sissetulekust (kuus kuni 654 eurot ja aastas kuni 7848 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja kirjalik avaldus.
  • Maksuvaba tulu vanaduspensionieas on aga kindel summa, mis ei sõltu inimese sissetuleku suurusest – 2024. aastal on see 776 eurot kuus ja 9312 eurot aastas. Maksuvaba tulu vanaduspensionieas arvestab Sotsiaalkindlustusamet inimese vanaduspensionile ja kui pension jääb alla selle summa, siis inimese avalduse alusel arvestab tööandja kasutamata ülejäägi ka töötasule või muudele tuludele.
 • Maksuvabad on töötaja tervise edendamiseks tehtavad kulutused 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis.
 • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80.
Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%.
  Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 725 eurot (2023. aastal kehtis 654 eurot), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 239,25 eurot kuus.
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.
  Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne või paindlik vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.
 • Jaanuarist 2024 võimaldatakse II sambaga liitunud isikutel soovi korral tõsta oma 2% kogumispensioni makse määra 4%-le või 6%-le. Rohkem infot EMTA lehel. Selleks tuleb esitada vastav avaldus pensioniregistri pidajale või kontohaldurile (01.01.2024–30.11.2024) ning uus makse määr hakkab kehtima 1. jaanuarist 2025.

  Detailse tabeli 2024 maksualastest näitajatest võrreldes kahe eelneva aastaga leiad Eesti Maksumaksjate Liidu lehelt.