Armsad kliendid! Alates 23.juuli kuni 5.august oleme kollektiivpuhkusel. Sel perioodil ei ole me kättesaadavad ega tee raamatupidamistöid.

raamatupidamine väikeettevõttele

Maksuvabastuste koolitus – kiire kokkuvõte

Järgnev kokkuvõte on koolitusest: Maksuvabastused. Äripäev (16.04.2019). Materjali allikaks ATTELA Advokaadibüroo, Marko Saag.

Maksuvaba tulu

Maksimaalne maksuvaba tulu 2019 on 500 eurot. Tegemist on astmelise süsteemiga ehk mida kõrgem palk (al. 1200€), seda vähem maksuvaba tulu. Üks viis töötajale tulu tasuda on erisoodustus – sellelt tasub tulu- ja sotsiaalmaksu tööandja. Erisoodustus ei vähenda maksuvaba tulu.

Neto palk 1000Neto palk 15001000 neto + 500 erisoodustus
Kätte hüve100015001000+500=1500
Kogukulu1561,462567,531561,46+500=2359,46
Maksukulu561,461067,53561,46+298=859,46

Riigikohus: Et töötajale tehtud soodustust kvalifitseerida erisoodustusena, peab vastav hüve olema rahaliselt hinnatav ja seotud saaja töösuhtega. Töötajale tehtud soodustuse kvalifitseerimisel TuMS § 48 lg 4 mõttes erisoodustusena on oluline ka see, kas konkreetne kulutus on tehtud töötaja või tööandja huvides. Erisoodustuseks on sellised töötaja huvides tehtud kulud, mis ei ole otseselt vajalikud tööandja jaoks või mille vajalikkus või kasulikkus tööandja jaoks on teisejärguline, võrreldes töötaja kasuga. Otsustus, kas konkreetne kulutus teenib esmajärjekorras töötaja või tööandja huve, tehakse iga üksikjuhtumi asjaolude tõttu eraldi, hinnates mh tööandja tegevusvaldkonda, ürituse eesmärke jms.

Autod ja transport

Tööandja sõiduauto kasutamisel isiklikeks sõitudeks rakendatakse kW-põhist maksustamist ja sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangut. Seda siis juhul, kui tegemist on sõiduautoga. Kui aga kasutatakse isiklikuks sõiduks autot, mis ei ole sõiduauto – siis arvutatakse maksukoormus reaalsete isiklike sõitude järgi. Juhul, kui töötaja kasutab isiklikku autot tööalastel sõitudel, on tal õigus saada kompensatsiooni 0,30 eurot kilomeetri kohta. Kompensatsioon kuus ei tohi ületada 335 eurot. Sellel juhtumil peab pidama ka sõidupäevikut ning märkima, mitu km on töötaja iga kuu sõitnud ja kus ta käinud on.

Töötajate transport elukoha ja töökoha vahel ei lähe erisoodustuse alla, kui:
– ühistranspordiga pole võimalik seda teekonda läbida mõistliku raha- või ajakuluga
– puudega töötajal pole võimalik kasutada ühistransporti
– ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust
Lisaks sellele ei käi erisoodustuse alla ka tööandja ettevõtlusega seotud kulutused töölepingu alusel töötava töötaja transpordiks elu- ja töökoha vahel, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 km kaugusel töökohast või kui tööandja korraldab transporti sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa istekohta, või bussiga liiklusseaduse tähenduses.

Päevaraha ja lähetused

Tulumaksuga ei maksustata [..] töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele tööandja või tema asemel kolmanda isiku makstavat teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitist ning välislähetuse päevaraha […].
Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.
EMTA: Juhul, kui lähetusse minekuks soetatakse soodsama hinnaga sõidupiletid nii, et nädalavahetus jääb sisse, vormistatakse üldjuhul ka lähetus vastavalt sõidupileti kuupäevadele. Samas ei saa välistada olukorda, kus lähetus on vormistatud esmaspäevast,
kuid sõidupilet on ostetud vahetult eelnevaks nädalavahetuseks (või lähetus lõppeb reedel, aga sõidupilet on ostetud pühapäevaks). Kuna tegemist on eelkõige tööandjapoolse rahaliste vahendite kokkuhoiuga (nädalalõpu eest ei maksta päevaraha ega hüvitata majutust), mitte töötajale erisoodustuse andmisega, võib lugeda sõidupiletid, mille kuupäevad on lähetusele vahetult eelnevatel või järgnevatel puhkepäevadel lähetusega seotud kuluks ja erisoodustust ei teki.

Spordikulud

Erisoodustusena ei maksustata järgmisi töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele:
– avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;
– sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi;
– tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi;
– kulutusi tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele;
– ravikindlustuslepingu kindlustusmakset.
Kui töötajal on mitu tööandjat, siis võib seda pakkuda iga tööandja.

Külaliste vastuvõtukulud

Tulumaksuga ei maksustata väljamakseid seoses külaliste või koostööpartnerite toitlustamise, majutamise, transpordi või meelelahutusega kuni 32 euro ulatuses kalendrikuus. Lisaks sellele võib isik, kes teeb isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakseid, teha kalendrikuus tulumaksuvabalt seoses külaliste või koostööpartnerite toitlustamise, majutamise, transpordi või meelelahutusega väljamakseid üldsummas kuni 2% ulatuses tema poolt samal kalendrikuul tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast.
Kui residendist juriidiline isik kalendriaasta mõnel kuul ei tee selliseid väljamakseid, või teeb neid sätestatud maksuvabast piirmäärast vähem, on tal sellel ja järgmistel kuudel kuni kalendriaasta lõpuni õigus teha nende väljamaksete summeeritud ümberarvestus.

Töötaja majutamine

Erisoodustuseks ei loeta tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja majutamiseks, kui on täidetud mõlemad alljärgnevad tingimused:
– töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast ja töötaja omandis ei ole töökohale lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara ning need tingimused on täidetud kogu majutamise perioodil;
– kulutused majutatava töötaja kohta on kuni 200 eurot kalendrikuus majutamise korral Tallinnas või Tartus ja kuni 100 eurot muudel juhtudel.

Dividendid ja omakapitali väljamaksed

Dividendi ei maksustata tulumaksuga, kui:
– dividendi maksev residendist äriühing on saanud väljamakse aluseks oleva dividendi lepinguriigi või Šveitsi Konföderatsiooni residendist ja tulumaksukohustuslasest äriühingult (välja arvatud madala maksumääraga territooriumil asuv äriühing) ja talle kuulus dividendi saamise ajal vähemalt 10% nimetatud äriühingu aktsiatest, osadest või häältest;
– dividendi makstakse residendist äriühingu lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasumi arvel;
– dividendi maksev äriühing on saanud väljamakse aluseks oleva dividendi punktis 1 nimetamata välisriigi äriühingult (välja arvatud madala maksumääraga territooriumil asuv äriühing) ja talle kuulus dividendi saamise ajal vähemalt 10% nimetatud äriühingu aktsiatest, osadest või häältest ning dividendilt on tulumaks kinni peetud või selle aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud;
– dividendi makstakse residendist äriühingu välisriigis asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasumi arvel ja see kasum on tulumaksuga maksustatud.

Ühingu tasemel maksustatakse väljamaksed ulatuses, mille osas need ületavad ühingu omakapitali tehtud sissemakseid. Füüsilisest isikust või mitteresidendist osaniku tasemel
maksustatakse saadud väljamaksed ulatuses, milles need ületavad osaluse soetusmaksumust. Mitteresidendi puhul lisaks ka maksulepingute regulatsioon. Seega: Alternatiivide olemasolul oleks soovitav valida viis, mis suurendab omakapitali sissemakseid.

Kui eelnimetatud väljamakse saaja on füüsiline isik või mitteresident, võib sellise väljamakse saamine tuua täiendava maksukohustuse ka neile isikutele. TuMS §15 lg3 ja §29 lg5: Tulumaksuga maksustatakse juriidilise isiku likvideerimisel saadud likvideerimisjaotise osa,
mis ületab osaluse soetamismaksumust, välja arvatud likvideerimisjaotise osa, mis on või mille aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud, arvestades § 50 lõike 2’ teises lauses sätestatut. Analoogne regulatsioon ka likvideerimisjaotiste kohta.

NB! Dividendide, omakapitali sissemaksete ja püsivate tegevuskohtade maksuvabastused peavad olema deklareeritud.

Laenud

Laen töötajale on erisoodustus: laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär. Alates 01.07.2016 on intressimääraks 0%.

Kui sul tekkis küsimusi lugedes vastavat materjali ja vajad abi, võta meiega ühendust!