Põhivara võib olla nii materiaalne kui ka immateriaalne

Põhivara – mis, kuidas ja kellele

Põhivara võib olla nii materiaalne vara (füüsiliselt olemasoleva vara näiteks auto või arvuti) kui immateriaalne (näiteks tarkvara, programm või litsents). Suuremad varad mida kasutatakse ettevõttes pikaajaliselt tuluteenimise eesmärgil, kantakse kasumiaruande kulude asemel bilanssi põhivarasse. Sellisel juhul jaotatakse vara maksumus kuludesse osade kaupa pikema aja jooksul ehk amortiseeritakse. Vara põhivarasse kandmise tingimuseks on, et see oleks vara mida ettevõte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel, rendile andmiseks või halduseesmärkidel ja mida kavatsetakse kasutada perioodi jooksul pikem kui üks aasta ning mille soetusmaksumus ületab juhatuse poolt otsustatud alampiiri.

Materiaalne põhivara

Selleks, et vara materiaalse põhivarana raamatupidamisse kanda peavad olema täidetud järgmised tingimused:

KASUTUSIGA

 • Materiaalset põhivara kasutatakse ettevõtluses pika ajavahemiku jooksul. Ehk vara kasulik eluiga, mille jooksul vara ettevõtte poolt tõenäoliselt kasutatakse peab olema periood mille kestus ületab ühte aruandeperioodi (tavaliselt üks aasta).

KASUTAMISE EESMÄRK

Materiaalsesse põhivarasse kuuluvad esemed, mida kasutatakse:

 • toodete tootmiseks,
 • kaupade tarnimiseks,
 • teenuste osutamiseks,
 • rendile ja üürile andmiseks, laenamiseks või kasutamiseks muudel alustel.
  -halduseesmärkidel.

VARA HIND

 • Kui ühe vara (või komplekti moodustavate asjade kogumi) soetusmaksumus ületab alampiiri, tuleb kõrgema soetusmaksumusega varad arvele võtta põhivarana. Madalama soetusmaksumusega varad kantakse kuludesse väikevahendina nende kasutuselevõtmise hetkel. Alampiir peab olema kehtestatud ettevõtte raamatupidamise sise eeskirjades. Alampiiri saab muuta vajadusel juhatuse otsusega vaid aasta alguses ning nõuab raamatupidamise sise-eeskirjade muutmist.

Parendused, remont ja hooldus

Materiaalse põhivara hilisemate parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need endiselt vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele (sh tõenäoline osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel). Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse perioodikuludes.

Põhivarade komplekt

Komplekti moodustavad eelkõige varad, mis iseseisvalt võetuna ei osale otseselt ettevõtte majandustegevuses, vaid teevad seda koos mõne teise objektiga või ilma milleta nn ’põhiobjekt’ ei töötaks. Komplekti moodustavad asjad võivad olla ühe tüübilised (näiteks suurde koosoleku ruumi ostetakse 25 tooli) või eri tüübilised (arvutikomplekt koos monitori, hiire ja klaviatuuriga). Sellisel juhul kantakse kogu komplekt ühe põhivarana raamatupidamisse.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne vara on vara mida füüsilisel kujul ei eksisteeri, kuid arvestus põhimõtted ning tingimused on samad mis materiaalsel põhivaral. Sellesse kategooriasse kuuluvad näiteks ettevõtte majandustegevuseks ostetud tarkvarad, litsentsid, brändid ning ka ettevõtte enda poolt loodud immateriaalsed varad kas arendusväljaminekute või tarkvaratoodete näol.

Põhivara amortisatiooni arvestamine

Nii materiaalsed kui ka immateriaalset vara amortiseeritakse. See tähendab, et vara ostmisel tehtud väljaminek (kulu) jagatakse raamatupidamises mitme aasta peale. Periood oleneb vara kasuliku eluea pikkusest mille jooksul vara ettevõtte poolt tõenäoliselt kasutatakse.

Näide 1: Ettevõte soovib ostetud autot hinnaga 20 000€ kajastada põhivarana ning seda autot kasutatakse tõenäoliselt ettevõttes 5 aastat. Sellisel juhul kantakse iga aasta 1/5 selle auto ostu hinnast kulusse, 4000€.

Näide 2: Ettevõte on soetanud telefoni hinnaga 500€, selle kasutusiga ettevõtte tegevuses on rohkem kui üks aasta ning on tähtis ettevõtte igapäevaste teenuste osutamiseks. Ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjades on aga põhivara maksumuse alampiiriks 1000€. Sellisel juhul kantakse ostetud telefon kasutuselevõtmise hetkest täies maksumuses kuludesse ja ei võeta põhivarasse.

Kas minu ettevõtte vara läheb põhivara alla?

Hindamaks, kas ostetud vara puhul on tegemist põhivara soetamisega:

 • tuleb kontrollida selle vara vastavust materiaalse/immateriaalse põhivara kriteeriumitele.
 • tuleb analüüsida, kas ettevõtte poolt kehtestatud materiaalse põhivara hinna alampiir on kooskõlas ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjadega.
 • tuleb eraldi hinnata kas vara hind eraldi või võimalusel komplektina kajastamine on mõistlik ning ületab ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjades toodud juhatuse poolt määratud põhivara maksumuse alampiiri.

*Põhivara arvestuspõhimõtted ja selle kajastamine raamatupidamise aruandluses on reguleeritud Raamatupidamise Toimkonna juhendiga nr 5 “Materiaalne ja immateriaalne põhivara” (RTJ 5)

Küsimuste puhul võta meiega ühendust!