Tegevusaruanne on osa majandusaasta aruandest

Tegevusaruanne – miks see tähtis on?

Tegevusaruanne on kui sinu ettevõtte visiitkaart mille sisu tuleks korralikult läbi mõelda kuna aruanne on kõikidele inimestele tasuta nähtav e-äriregistris. Tegevusaruanne on üks osa majandusaasta aruandest. Kui majandusaasta aruande koostab enamasti raamatupidaja siis tegevusaruanne koostatakse tavapäraselt ettevõtte juhatuse poolt. Tegevusaruande peavad esitama kõik ettevõtjad v.a mikroettevõtjad. Seda võib kirjutada vabas vormis ning aruandele ei ole kehtestatud rangeid esitusnõudeid.

Mis peab tegevusaruandes sisalduma?

Tegevusaruandes tutvustatakse ettevõtet ja selle ajalugu ning ettevõtte majandustegevust, andes hinnangu möödunud majandusaastale ning esitades peamised ideed ja ülesanded järgmiseks aastaks. Lühidalt annab tegevusaruanne ülevaate ettevõtte tegevusest nii minevikus kui ka tulevikus. Tegevusaruanne avab ettevõtte ajaloo, majandustulemused ning ettevõtte tulevikuplaanid.

Tegevusaruanne peab sisaldama vastavalt seadusele:

 • peamisi ettevõtte tegevusvaldkondi, toodete- ja teenuste gruppe;
 • olulisemaid majandusaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavaid investeeringuid;
 • olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud kulusid aruandeaastal ja järgmistel aastatel;
 • olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

Auditeeritavad raamatupidamiskohustuslased peavad lisaks eelnevale kirjeldama ka:

 • tegevuskeskkonna üldist arengut ja selle mõju ettevõtte majandustulemustele
 • äritegevuse hooajalisust või majandustegevuse tsüklilisust
 • olulisemaid keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid tegevusele
 • majandusaastal ning aruande koostamise perioodil ilmnenud riskid seoses valuutakursside, intressimäärade või börsikursside muutumisega
 • peamisi finantssuhtarve majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise metoodikat.

NB! Oluline on teada enda ettevõtte omakapitali suurust. Kui ettevõtte omakapital ei vasta bilansipäeva seisuga äriseadustikus sätestatud nõuetele, siis tuleb kirjutada ka kavandatavatest tegevustest omakapitali taastamiseks. Omakapital peab moodustama vähemalt poole osakapitalist ja vähemalt osakapitali miinimumnõude.

Tegevusaruanne kui sinu ettevõtte visiitkaart

Kuigi tegevusaruanne võib tunduda tüütu kohustusena majandusaastaaruande täitmisel, siis tegelikult on see kasulik ka ettevõtjale endale. Kuna tegevusaruanne kirjutatakse vabas vormis on see tavainimesele lihtsasti loetav ja arusaadav. Siinkohal on lihtne seda ära kasutada ka sinu ettevõtte visiitkaardina kus on tutvustatud ettevõtte tegevused ja missioonid.

Mõned nipid kuidas muuta aruanne sisukamaks ja põnevamaks:

 • lühitutvustuses kirjelda ettevõtte ajalugu, kasvu ning tegevusvaldkondi;
 • selgita ettevõtte missiooni, visiooni ning põhiväärtusi;
 • esita ettevõtte saavutused, ka mitterahalised;
 • too välja sponsorlus – mida ja miks toetati;
 • kui on teostatud uuringuid ettevõttest, esita need.

Tegevusaruanne näidis

Osaühingu aastaaruande juures ei tohiks unustada ka seda, et see ei pea koosnema ainult lihttekstist. Väga hästi mõjub, kui illustreerid oma juttu tabelite ja diagrammidega! Allpool on näidis ühest lõigust Merko Ehitus AS tegevusaruandes:

AS Merko Ehitus tegevusaruanne (Majandusaasta aruanne 2021)
Link: https://ariregister.rik.ee/est/company/11520257/Aktsiaselts-MERKO-EHITUS?active_tab=fiscal_year_reports

Rohkem inspiratsiooni saab leida äriregistri kodulehelt https://ariregister.rik.ee/est. Kirjutage otsingusse firma nimi ja laadige alla nende majandusaasta aruanded, et tutvuda tegevusaruandega.

Küsimuste puhul võta meiega ühendust. Aitame hea meelega!