IOSS ja OSS deklaratsioon – Kuidas protsess käib?

E-poest müüdud kaupade käibe deklareerimine käibedeklaratsioonil (KMD) ja ühendusesisese käibe aruandel (VD)

 • Kaupade müük Eestis – käibemaksuta müügihind KMD real 1 või 2, käibemaks real 4  
 • Kauba eksport – KMD read 3 ja 3.2  
 • Kauba ühendusesisene käive – KMD read 3, 3.1 ja 3.1.1, VD veerg 3  
 • Kuni 30.06.2021 kaugmüük, mille käive tekib Eestis – käibemaksuta müügihind KMD real 1 või 2, käibemaks real 4  
 • Kaugmüük, mille käive ei teki Eestis – deklareeritakse otse käibe tekkimise riigis või alates 01.07.2021 Eestis OSS deklaratsioonil, kui on valitud OSS erikord

Kuidas esitada:

Erikorra deklaratsioon esitatakse registreerimisliikmesriigi maksuhaldurile elektrooniliselt, sisestades info kasutajaliideses või laadides info failist.

OSS tähtaeg: 

OSS erikorra puhul on maksustamisperioodiks kvartal.

OSS deklaratsiooni esitamise tähtajad:

 • I kvartal (1. jaanuar – 31. märts) – 30. aprill
 • II kvartal (1. aprill – 30. juuni) – 31. juuli
 • III kvartal (1. juuli – 30. september) – 31. oktoober
 • IV kvartal (1. oktoober – 31. detsember) – järgmise aasta 31. jaanuar

Kes peavad esitama?

Deklaratsioon tuleb esitada olenemata sellest, kas perioodi jooksul teostati erikorra alla kuuluvaid tehinguid või mitte – kui isik ei tee konkreetse maksustamisperioodi jooksul ühtki erikorraga hõlmatud tehingut ja tal ei ole ka vaja teha parandusi eelmistes deklaratsioonides, esitatakse nullsummaline deklaratsioon. 

IOSS deklaratsiooni esitamise tähtajad: 

 • Deklaratsioon tuleb esitada ja käibemaks selle alusel tasuda deklareeritud maksustamisperioodile vahetult järgneva kalendrikuu lõpuks – seda ka siis, kui tähtaeg langeb puhkepäevale või riiklikule pühale. 

Avalduse esitamisel peab maksumaksja arvestama, et IOSS erikorda saab kasutada ainult selliste Euroopa Liidu välistest riikidest imporditud kaupade kaugmüügil, mille väärtus ei ületa 150 eurot ja mis ei ole aktsiisikaubad. 

IOSS deklaratsioonil kajastatavad andmed

IOSS deklaratsioonil esitatavate andmete loetelu on sarnaselt OSS deklaratsioonil esitatavate andmete loeteluga kehtestatud Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/194 III lisas.

IOSS deklaratsioonil esitatakse järgmised andmed:

 • erikorra rakendamiseks isikule antud registreerimisnumber;
 • liikmesriik, kuhu kaup toimetatakse;
 • kaupade maksustatav väärtus kokku eurodes liikmesriikide kaupa;
 • maksumäär liikmesriikide kaupa;
 • kaupade kogusumma eurodes liikmesriikide kaupa;
 • tasumisele kuuluv käibemaksusumma eurodes liikmesriikide kaupa;
 • kokku tasumisele kuuluv käibemaksusumma eurodes.

IOSS deklaratsioonil esitatakse deklareeritavad andmed (kaupade maksustatav väärtus, maksumäär, käibemaks) tarbimisliikmesriikide kaupa ning lisaks veel tasumisele kuuluv käibemaksu kogusumma.

Valitud tarbimisliikmesriigi alusel pakub elektrooniline süsteem kasutajale võimalikud käibemaksumäära liigid (standard, vähendatud) ja käibemaksumäärad (%), kuid kasutajal on võimalik sisestada ka sellest erinev käibemaksumäär. Käibemaksusumma arvutatakse maksustatava käibe alusel automaatselt. ELi teiste liikmesriikide käibemaksumäärad

Käibemaksu kogub IOSS erikorra kasutaja ostjalt müügihetkel.

Deklaratsioonitavad summad

Deklaratsioonil tuleb käibemaksusumma esitada ja see maksuhaldurile üle kanda eurodes sendi täpsusega, seda ei ümardata üles- ega allapoole lähima täisarvulise rahaühikuni. Kui erikorraga hõlmatud kaupade ja teenuste eest on tasutud muus valuutas kui euro, arvestatakse see muu valuuta ümber eurodeks deklareeritava perioodi viimasel päeval kehtinud Euroopa Keskpanga määratud euro vahetuskursi alusel.

Deklaratsiooni parandamine

Kui OSS või IOSS erikorraga liitunud müüjal on vaja parandada mõne eelmise maksustamisperioodi kohta deklareeritud andmeid, teeb ta seda jooksvalt järgmises tema poolt esitatavas erikorra deklaratsioonis

Deklaratsiooni mitte esitamine õigel ajal

Kui maksukohustuslane või teda esindav vahendaja (kui maksukohustuslaseks on IOSS erikorda kasutav ühendusevälise riigi ettevõtja) ei ole erikorra deklaratsiooni õigel ajal esitanud, saadab registreerimisliikmesriik maksukohustuslasele või vahendajale meeldetuletuse deklaratsiooni esitamise kohta. Meeldetuletus saadetakse elektrooniliselt kümnendal päeval pärast deklaratsiooni esitamise tähtpäeva. Võimalikud edasised meeldetuletused esitavad tarbimisliikmesriigid.

Deklaratsiooni mitte esitamise eest trahvimine

Deklaratsiooni hilinenud esitamisega seotud rahaliste karistuste ja muude tasude määramine on tarbimisliikmesriigi pädevuses kooskõlas tema õigus- ja menetlusnormidega. Kui maksukohustuslane saab meeldetuletuse kolmel järjestikusel deklareerimisperioodil ning ei esita deklaratsiooni kümne päeva jooksul alates iga meeldetuletuse väljastamisest, leitakse, et ta on pidevalt rikkunud erikorraga seotud eeskirju, ta arvatakse erikorra kasutajate hulgast välja ning tal ei ole õigust uut erikorraga liitumise avaldust esitada kahe aasta jooksul.

Loe täpsemalt erikordadest OSS ja IOSS siit.

Küsimuste korral võta meiega ühendust!


Info lehelt
: https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/kaibemaks/e-kaubanduse-ja-teenuste-erikorrad