raamatupidamine väikeettevõttele

Mida näitab kasumiaruanne?

Mida näitab kasumiaruanne? Firma majandustegevuse tulemusi kindla aruandeperioodi ajal.

Kasum = tulu – kulu

Kasumiaruandes tuuakse välja selle perioodi tulud, nendest lahutatakse kulud ning tulem ongi kas kasum või kahjum. Kasumiaruanne on ettevõtjatele oluline dokument ühe perioodi tulemuste kohta. Ettevõtte omanik saab sellest välja lugeda (võrreldes eelnevate perioodidega), kuidas see kuu firmal läks. Kasumiaruandeid analüüsides saab jõuda järeldusele olulistes tegurites, mis mõjutavad firma käekäiku, nt:

  • milliseid kulutusi peaks vähendama
  • kas müüme piisavalt palju
  • milline näitaja mõjutab kasumiaruande tulemust kõige rohkem
  • kas selle kohta saaks midagi teha
  • jne.

Nagu mainitud, kasumiaruandes on nii tulud kui ka kulud.

Ettevõtte tulude alla käivad sissetulekud, nagu kaupade või teenuste müük, pindade väljarentimine või muud äritulud.

Kuludeks on aga tööjõukulud (palgad ja maksud), mitmesugused tegevuskulud (kommunaalid, ruumi rent, telefon, internet, kontoritarbed, kohvimasin jpm.). Ettevõtte üheks väljaminekuks on ka amortisatsioon – põhivara kulum. Kui Te ostate mingi suurema, kallima seadme, siis pannakse see kirja põhivarasse. Põhivara väärtus aga langeb aegamööda, sest seadmed vananevad ja kuluvad. Seetõttu arvestatakse igas aruandeperioodis põhivara kulumit. Näide: Ostsite lauaarvuti hinnaga 1000€ ning eeldate, et selle eluiga on 10 aastat. Iga aasta langeb selle seadme väärtus 1000 € / 10 a = 100€ aastas. Iga kuu langeb väärtus 100 € / 12 kuud = 8,3€ kuus.

Selline võiks välja näha kasumiaruanne ühe aasta kohta:

Müügitulu57 777,00
Muud äritulud 1 548,00
Kaubad, toore, materjal, teenused 23 909,00
Mitmesugused tegevuskulud18 765,00
Tööjõukulud kokku13 266,00
        palgakulu     8724,00
        sotsiaalmaksud     4542,00
Põhivara kulum ja väärtuse langus988,00
Muud ärikulud76,00
Ärikasum (-kahjum)2321,00
Aruandeaasta kasum (-kahjum)2321,00

Täpsemad kasumiaruande kirjete selgitused on ära toodud riigiteataja lehel (kliki siin).

Kasumiaruande skeem Riigiteataja poolt.

Kulud ja tulud fikseeritakse momendil, millal need tekivad. Selletõttu võib kasumiaruanne näidata tegelikust raha laekumisest teistsugust numbrit. Oletame, et ostate kaupa oktoobrikuu lõpus ning Teie arve maksetähtaeg on novembrikuu lõpus. Oktoobrikuu kasumiaruanne kajastab juba seda väljaminekut, isegi, kui Te ei ole tegelikult veel maksnud.

Aruanne, mis näitab täpset raha(voo) liikumist, on aga bilanss. Eelnevalt kirjeldatud kasumiaruanne on tegelikult vaid detailne kirjeldus ühele reale (Aruandeperioodi kasum/kahjum) bilansi aruandes. Kui olete huvitatud ka bilansist, võite lugeda meie postitust ja näidiseksemplari bilansi kohta siit.