raamatupidamine väikeettevõttele

Bilansi- ja kasumiaruande koostamine

Bilansi- ja kasumiaruande koostamine võib endiselt tunduda raske, isegi, kui bilansi näidis on olemas. Kirjutame siin blogipostituses lahti väikefirmadele, millest koosnevad kirjed bilansis ja kasumiaruandes. Puudutame vaid kirjeid, mis on olulised väikestele firmadele ja mitte suurtele korporatsioonidele, kellel on tütarettevõtted jpm.

Bilanss ja kasumiaruanne

Rääkides bilansist, oleme valmistanud näidise väikefirma bilansist. Sellel firmal puuduvad pikaajalised laenud ja patendid/autoriõigused.

VARAD
Käibevarad
Raha2627,00
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu493,00
Ettemaksed51,00
Kokku nõuded ja ettemaksed544,00
Varud
Tooraine ja materjal756,00
Lõpetamata toodang539,00
Kokku käibevarad4466,00
Põhivarad
Materiaalsed põhivarad
Masinad ja seadmed2482,00
Muu materiaalne põhivara566,00
Kokku materiaalsed põhivarad3048,00
Kokku põhivarad3048,00
Kokku varad7514,00
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed
Maksuvõlad313,00
Võlad töövõtjatele680,00
Kokku võlad ja ettemaksed993,00
Kokku lühiajalised kohustised993,00
Kokku kohustised993,00
Omakapital
Osakapital nimiväärtuses2500,00
Sissemaksmata osakapital-2500,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)5534,00
Aruandeaasta kasum (kahjum)987,00
Kokku omakapital6521,00
Kokku kohustised ja omakapital7514,00

Vaatame üle, mis varade alla läheb. Raha koosneb nii kassas olevast sularahast kui ka pangakontol olevast summast. Nõuded ostjate vastu on summa, mis ollakse teie firmale võlgu. Ettemaksed teie firma poolt võivad olla ette tasutud summad nt. kauba või üüripinna eest. Tooraine ja materjali varud rõivaid tootval firmal on näiteks riie, mida pole veel töödeldud. Lõpetamata toodangu alla käivad pooleliolevad tooted (nt. puitraamide tegijal on mitu alusetäit liiste, aga need pole veel raamideks tehtud). Materiaalse põhivara alla käivad varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta. Samuti varad, mis on soetatud maksumusega üle ettevõttes määratud piiri (tavaliselt väikefirmadel alates 600€). Siia alla käib näiteks firmale ostetud auto.

Sellel väikefirmal ainult lühiajalised kohustised. Lühiajalistest kohustistest – maksuvõlgade alla kuuluvad palgamaksu, käibemaksu võlad, mis peab tasuma Maksuametile.
Omakapitali alla käib osakapitali nimiväärtus, mis on firma asutamisel osanike poolt sissemakstav summa (2500€). Firma saab muidugi luua ka seda tegemata. Sellisel juhul tuleb ka järgnev kirje: Sissemaksmata osakapital -2500€. Eeltoodud näidisfirmal pole seda summat veel makstud. Eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum on eelneva aasta kasumiaruandest võetud number, mis kajastab eelmise majandusaasta tulemust. Aruandeaasta kasum (kahjum) on käesoleva aasta kasum/kahjum.

See oli bilanss. Nüüd vaatame kasumiaruannet.

Selline võiks välja näha kasumiaruanne ühe aasta kohta:

Müügitulu56 705,37
Muud äritulud 1 548,00
Kaubad, toore, materjal, teenused 23 909,00
Mitmesugused tegevuskulud18 765,00
Tööjõukulud kokku13 266,00
        palgakulu     8724,00
        sotsiaalmaksud     4542,00
Põhivara kulum ja väärtuse langus988,00
Muud ärikulud76,00
Ärikasum (-kahjum)1249,37
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist1249,37
Aruandeaasta kasum (-kahjum)987,00

Vaata täpsemalt mis kasumiaruande kirjed moodustavad meie blogipostitusest Mida näitab kasumiaruanne?.